quá trình khởi nghiệp

3 giai đoạn của quá trình khởi nghiệp

3 giai đoạn của quá trình khởi nghiệp

Trong quá trình phát triển sản phẩm, cần lắng nghe và thu thập ý kiến phản hồi từ người dùng để đánh giá mức độ thành công tương lai. Có thể chia quá trình khởi nghiệp thành 3 giai đoạn: